วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556

 ปีการศึกษา 2556 
วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มี 44 ข้อเวลาในการทำข้อสอบ 40 นาที เนื้อหาที่จะออกสอบ มีดังนี้

การดำรงชีวิตและครอบครัว 26 ข้อ (60 คะแนน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 ข้อ (20 คะแนน)
การอาชีพ 4 ข้อ (12 คะแนน)
การออกแบบและเทคโนโลยี 4 ข้อ (8 คะแนน) 
1. ข้อสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบ 41 ข้อ 82 คะแนน
1.1) 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
1.2) 4 ตัวเลือก 2 คำตอบ
1.3) 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
1.4) 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ
 2. แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 3 ข้อ 18 คะแนน
กระดาษคำตอบ